Dasar & Objektif Kualiti


DASAR KUALITI


Jabatan kehakiman Syariah Sarawak beriltizam melaksanakan pengurusan dan pengadilan kes-kes Syariah dengan memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan bernilai tambah.

Dalam memenuhi polisi kualiti ini, pihak jabatan mengamalkan pengurusan kualiti yang menyeluruh dengan objektif-objektif berikut;

a)     Melebihi kepuasan pelanggan tanpa menyanggahi prinsip keadilan yang ditentukan oleh hukum Syara’ dan peruntukan perundangan;

b)     Menambahbaik kualiti perkhidmatan secara berterusan;

c)     Menghayati dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang mematuhi keperluan standard, panduan, dan amalan terbaik antarabangsa bersesuaian dengan hukum Syara’ dan peruntukan perundangan; dan

d)     Mematuhi keperluan Syariah.

 

OBJEKTIF KUALITI


Bagi memastikan dasar kualiti dapat dicapai, objektif-objektif kualiti ditetapkan adalah seperti berikut:-

 

i)     Bahagian Kehakiman

a)     Menetapkan tarikh sebutan/ bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes;

b)     Menyebut / Membicarakan sesuatu kes Mal dan Jenayah dalam  masa 21 hari selepas didaftarkan;

c)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah kes mal yang didaftarkan dalam tahun semasa;

d)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 70% kes mal dan faraid dalam tempoh 5 bulan;

e)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 70% kes mal dan faraid tertangguh dalam tempoh 3 tahun dari tarikh pendaftaran;

f)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 80% kes jenayah dalam tempoh 12 bulan;

g)    Menyelesaikan sekurang-kurangnya 70% kes jenayah tertangguh dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pendaftaran;

h)    Menyelesaikan sekurang-kurangnya 60% kes melalui perundingan Sulh, dengan syarat kehadiran pihak-pihak;

i)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 60% kes melalui khidmat rundingcara BSK, dengan syarat kehadiran pihak-pihak;

j)     Pendengaran pertama sesuatu kes rayuan didengar dalam masa 30 hari selepas naskah rekod rayuan diterima daripada Mahkamah yang keputusannya dirayu; dan

k)   Menyediakan perintah bersih dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi kes yang tidak diwakili oleh Peguam dari tarikh keputusan diumumkan dalam mahkamah;

       i)     Semua kes mal dan faraid dalam tempoh 14 hari

      ii)     Kes jenayah dalam tempoh 30 hari


ii)   Sekretariat Pengurusan Kualiti

a)    Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan itu diterima; dan

b)    Dapatan pencapaian kepuasan pelanggan melebihi 85%.


iii)  Bahagian Pentadbiran

a)    Melaksanakan 80% program Kursus/ Latihan/ Bengkel yang dirancang dalam setahun;

b)    Memastikan setiap kakitangan mencapai 95% sasaran jumlah jam latihan berdasarkan gred kakitangan yang direkodkan dalam sistem GEMS dalam setahun;

c)    Menyediakan laporan penilaian keberkesanan Kursus/ Latihan yang dihadiri oleh pegawai dan kakitangan setiap 6 bulan sekali; dan

d)    Memastikan aduan pengguna ICT diambil tindakan dengan cekap dan berkesan dalm tempoh 3 hari bekerja.


iv)   Bahagian Kewangan

a)    95% peruntukan yang diluluskan digunakan dalam setahun;

b)    80% pematuhan kepada arahan kewangani;

c)    Semua pembayaran baucer dapat dilakukan dalam tempoh kurang daripada 14 hari bekerja selaras dengan pekeliling Jabatan Perbendaharaan Negeri;

d)    Menyediakan pesanan perkhidmatan (SO) dalam tempoh 7 hari bekerja selepas Borang Permohonan Barangan/Perkhidmatan diluluskan; dan

e)    Penilaian Prestasi Pembekal mencapai 80% tahap penilaian.