Dasar & Objektif KualitiDasar & Objektif Kualiti

DASAR KUALITI


Jabatan kehakiman Syariah Sarawak beriltizam melaksanakan pengurusan dan pengadilan kes-kes Syariah dengan memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan bernilai tambah.

Dalam memenuhi polisi kualiti ini, pihak jabatan mengamalkan pengurusan kualiti yang menyeluruh dengan objektif-objektif berikut;

a)     Melebihi kepuasan pelanggan tanpa menyanggahi prinsip keadilan yang ditentukan oleh hukum Syara’ dan peruntukan perundangan;

b)     Menambahbaik kualiti perkhidmatan secara berterusan;

c)     Menghayati dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang mematuhi keperluan standard, panduan, dan amalan terbaik antarabangsa bersesuaian dengan hukum Syara’ dan peruntukan perundangan; dan

d)     Mematuhi keperluan Syariah. 

OBJEKTIF KUALITI


Bagi memastikan dasar kualiti dapat dicapai, objektif-objektif kualiti ditetapkan adalah seperti berikut:-

 

i)     Bahagian Kehakiman

a)     Menetapkan tarikh sebutan/ bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes;

b)     Menyebut / Membicarakan sesuatu kes Mal dan Jenayah dalam  masa 21 hari selepas didaftarkan;

c)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah kes mal yang didaftarkan dalam tahun semasa;

d)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 70% kes mal tertangguh dari tahun-tahun sebelumnya;

e)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 60% daripada jumlah kes jenayah yang didaftarkan dalam tahun semasa;

f)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 60% kes jenayah tertangguh dari tahun-tahun sebelumnya;

g)    Menyelesaikan sekurang-kurangnya 95% daripada jumlah kes faraid yang didaftarkan dalam tahun semasa;

h)    Menyelesaikan sekurang-kurangnya 100% kes faraid tertangguh dari tahun-tahun sebelumnya;

i)     Menyelesaikan sekurang-kurangnya 80% kes-kes berkaitan perceraian dalam tahun semasa;

j)     Menyelesaikan semua kes perbicaraan (full trial) jenayah Syariah dalam tempoh 2 tahun;

k)    Menyelesaikan sekurang-kurangnya 80% kes melalui perundingan Sulh, dengan syarat kehadiran pihak-pihak;

l)     Pendengaran pertama sesuatu kes rayuan didengar dalam masa 30 hari selepas naskah rekod rayuan diterima daripada Mahkamah yang keputusannya dirayu; dan

m)   Menyediakan perintah bersih dalam tempoh masa yang ditetapkan dari tarikh permohonan  mendapatkan perintah oleh pihak-pihak;

       i)      Semua kes mal dan jenayah dalam tempoh 14 hari

      ii)      Kes faraid dalam tempoh 7 hari


ii)   Sekretariat Pengurusan Kualiti

a)    Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan itu diterima; dan

b)    Dapatan pencapaian kepuasan pelanggan melebihi 85%.


iii)  Bahagian Pentadbiran

a)    Melaksanakan 90% program Kursus/ Latihan/ Bengkel yang dirancang dalam setahun;

b)    Memastikan setiap Pegawai/ Penolong/ Pembantu Syariah baharu mendapat latihan asas kehakiman dalam tempoh sebulan dari tarikh lantikan;

c)    Menyediakan laporan penilaian keberkesanan Kursus/ Latihan yang dihadiri oleh pegawai dan kakitangan setiap 6 bulan sekali; dan

d)    Memastikan aduan pengguna ICT diambil tindakan dengan cekap dan berkesan dalm tempoh 3 hari bekerja.


iv)   Bahagian Kewangan

a)    Semua perolehan barangan dan perkhidmatan   mengikut prosedur dan tatacara kewangan yang diluluskan;

b)    Segala perbelanjaan tidak melebihi peruntukan yang telah diluluskan oleh Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri;

c)    Semua pembayaran baucer dapat dilakukan dalam tempoh kurang daripada 14 hari bekerja selaras dengan pekeliling Jabatan Perbendaharaan Negeri;

d)    Menyediakan pesanan perkhidmatan (SO) dalam tempoh 7 hari bekerja selepas Borang BPK-1 diluluskan; dan

e)    Penilaian Prestasi Pembekal mencapai 80% tahap penilaian.